Historia

4H:s Historia

Starten i USA

4H-rörelsen räknar 1902 som sitt födelseår. Då hölls de första klubbmötena i USA. Redan tidigare

hade 4H-liknande verksamhet förekommit, men från 1902 fanns det klubbar med föreningsmässig verksamhet. En klubb från Springfield i staten Ohio var troligen den första klubben som arbetade som en förening. Snart nådde klubbverksamheten ut över hela USA. Anledningen till starten var att man i slutet av förra seklet fann att landsbygdens skolor visserligen lärde ut mycket, men inte om förutsättningen att leva ett rikt liv ute på farmerna. Det behövdes utbildning för de unga i jordbruket, i praktiskt arbete och i skapande av hemkultur.

De första åren bestod 4H-verksamheten mest av tävlingar och naturstudier. Först var det bara pojkar med i klubbarna men det dröjde inte länge förrän flickorna också fick komma med.


Namnet 4H

Det är lite oklart när klubbverksamheten fick namnet 4H. De fösta åren hade klubbarna i regel namn bara efter platsen. 1909 vet man att 4H användes. Symbolen var en treklöver med ett H i varje blad för orden Huvud, Hjärta och Hand. Fyrklövern användes också och år 1911 vet man att rörelsen kallades 4H.  Fyrklövern – lyckoklövern – hade blivit symbolen för vad som skulle bli världen största lantungdomsrörelse.


4H-symbolen i form av en fyrklöver med ett H på varje blad utformades alltså i USA omkring år

1911. De fyra H:na är begynnelsebokstäver i orden Head (Huvud), Heart (Hjärta), Hand (Hand) och

Health (Hälsa). Symboler för kunskap, medkänsla, färdighet och ett sunt levnadssätt.


4H:s motto

Det motto 4H-organisationen arbetar efter är: ”LÄRA GENOM ATT GÖRA”. 4H-verksamheten är

uppbyggd kring praktisk inlärning, där teorin blir ett hjälpmedel för det praktiska handlandet.

De fyra 4H:nas innebörd ger tillsammans med 4H:s motto en god bild av vad 4H vill.


4H:s start i Sverige

Idéerna bakom 4H kom ganska tidigt till Skandinavien. Framför allt i Danmark och i Sverige var

man intresserad. I vårt land bildades Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF) år 1918. Den första JUF-avdelningeni Halland startades i Mellby, Hök 1919, Hallands JUF-distrikt bildades 1921. JUF var ett förbund för i huvudsak äldre ungdom, men man ville ha verksamhet även för ungdomar i 11-12-årsåldern. År 1924 beslöt man att ta upp 4H-programmet och året därpå startade 4H-företagsverksamhet i Skaraborgs län. Snart var arbetet igång över hela landet.


I början var växtodling, speciellt köksväxtodling, det vanligaste 4H-företaget. Så småningom blev

klubbodlingarna större och kom även att omfatta specialodlingar för försäljning. Även

djuruppfödning tillkom. Skogsverksamhet med vilt- och fiskevård blev också ett allt vanligare

inslag i programmet. Flickorna deltog från början med samma 4H-företag som pojkarna, men efterhand tillkom allt fler 4H-företag inom hem och hushåll.


De första 4H-klubbarna

1947 beslöt JUF:s riksstämma att ”Unga Odlare”-klubbar med ett mera allsidigt program än de

tidigare odlareklubbarna skulle startas. Efterhand antog Unga Odlare-klubbarna beteckningen 4H-klubbar. Till detta medverkade det allt livligare utbytet med USA via IFYE (International Farm (Four H) Youth Exchange).


Riksförbundet Sveriges 4H

I slutet av 50-talet hade 4H-klubbarna vuxit så mycket i antal och verksamhet att man blivit större

än JUF-avdelningarna. Dessutom ville man ha ett internationellt namn på rörelsen. JUF

motsvarades visserligen av Young Farmer’s (fortfarande är Young Farmer’s 4H:s motsvarighet i

många länder) men de engelska orden för de fyra H:na blev ju även fyra svenska H – Sveriges 4H!

Riksförbundet Sveriges 4H kom till 1960-61. Det blev en ungdomsorganisation med ett brett

program. JUF blev specialförbund med jordbruksfacklig verksamhet för 4H:s medlemmar och för

medlemmarna i de gamla JUF-avdelningarna. Två nya specialförbund bildades, Förbundet Skog

och Ungdom (FSU) för skogsbruksfacklig verksamhet och för vilt- och fiskevård, samt Förbundet

Hem och Ungdom (FHU) för hushållsfacklig verksamhet och hem- och familjekunskap.


Omorganisationen 1979-80

Organisationens uppbyggnad debatterades under 60- och 70-talen.  I slutet av 70-talet beslutade man sig för att låta förhållandet med specialförbund upphöra. De fick istället en helt självständig ställning inom ramen för 4H-organisationen. Nya stadgar för Riksförbundet Sveriges 4H (RS4H) antogs 1980.
4H i andra länder

4H finns idag i ett 80-tal länder. I de gamla brittiska imperieländerna går det under benämningen

Young Farmer’s. För de europeiska länderna finns samarbetsorganisationen ”European Committee for Young Farmer’s and 4H Clubs”. Någon världsfederation existerar däremot inte.


För det nordiska samarbetet finns samarbetsorganisationen NSU (Nordisk Samorganisation för

Ungdomsarbete). I dess regi arrangeras t.ex. nordiska läger, ungdomsstämma,

lantungdomskonferenser m.m.


Utbyggnaden av 4H pågår ännu. Genom insatser från Sveriges 4H har en 4H-organisation etablerats i Tunisien.


4H idag

Arbetet inom dagens 4H bygger på idéerna ”Att göra det bästa bättre” och                                            ”För ungdomen – genom ungdomen”. Genom att medlemmarna själva får ta ansvar för sin klubb och verksamheten i denna kan de utvecklas till goda samhällsmedborgare med ett demokratiskt ansvar. En 4H-klubb blir ett samhälle i miniatyr, med vald styrelse, men där klubbmötena ger alla lika möjlighet att vara med om att bestämma. 4H skall – samtidigt som en god miljö skapas – ge ungdomar aktivitetsmöjligheter, spänning och locka till äventyr.


Enligt stadgan är 4H-rörelsen partipolitiskt och religiöst obunden. Detta innebär inte att 4H måste

stå utanför samhällsdebatten. Organisationen kan – och skall – i stället yttra sig om frågor av

intresse för rörelsen och medlemsgrupperna utan att behöva ta hänsyn till olika politiska partiers

ställningstagande.


Organisationsdelegationen 1979 angav följande utvecklingslinjer i 4H-arbetet:

1. 4H skall utvecklas som en fri och oberoende ungdomsorganisation med

medlemmarna som beslutande och ansvariga

2. 4H skall ha allmän ungdomsverksamhet (medborgarskolning)

3. 4H skall dessutom ha en yrkesinriktad verksamhet kring jord, skog och hem

4. 4H skall ha verksamhet både på landsbygd och i tätort

Nu gällande stadga överensstämmer med dessa uttalanden.

COPYRIGHT ©  |   ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT   |   TERMS & CONDITIONS